.

Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości zabezpiecza jej właściciela przed skutkami:

N

pożaru

N

dewastacji

N

zalania

N

powodzi

N

kradzieży

N

i innych zdarzeń określonych w umowie ubezpieczenia

W przypadku kredytów hipotecznych bank zawsze wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie hipoteczne.

Wysokość składki uzależniona jest przede wszystkim od wartości nieruchomości, ponieważ wyższa jest wtedy suma gwarancyjna. Istotny jest również zakres ochrony ubezpieczeniowej im szerszy – tym wyższa cena za polisę.

Szczegółowe warunki każdego ubezpieczenia nieruchomości określone są w OWU – Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. OWU wyjaśnia definicje związane z ubezpieczeniem nieruchomości, opisuje zakres ubezpieczenia, wyłączenia z odpowiedzialności, proces zawarcia umowy i jej rozwiązania, obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, proces ustalenia wysokości odszkodowania oraz określa sumę ubezpieczenia.OC w życiu prywatnym

 

Większość towarzystw daje możliwość ubezpieczenia się na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania oraz wykonywaniem czynności życia codziennego.
OC w życiu prywatnym ochroni nas w różnych sytuacjach, kiedy np. nasz pies ugryzie sąsiada, nasze dziecko wybije mu szybę w oknie podczas gry w piłkę, a my zalejemy mu salon, z powodu wycieku wody z łóżka wodnego, albo bardziej standardowo – z pralki. Jesteśmy objęci ochroną również w sytuacji, gdy szkody zostaną wyrządzone przez zatrudnioną przez nas pomoc domową, lub opiekunkę do dziecka.


Skontaktuj się z nami

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, chciałbyś o coś zapytać, masz wątpliwości, skontaktuj się z nami!

Email

Wyłączenia

 

W OWU szczególną uwagę należy zwrócić także na wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli listę zdarzeń, w wyniku których nasza posiadłość ulegnie zniszczeniu, a za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może określać różne wyłączenia, a do nich mogą należeć szkody powstałe na skutek:

N

wad konstrukcyjnych, jeśli za budowę był odpowiedzialny Ubezpieczony i jego bliscy,

N

upadku drzew, jeśli Ubezpieczony zaniedbał obowiązek konserwacji drzewa,

N

osiadania gruntu,

N

zawilgocenia mieszkania lub domu z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub instalacji grzewczych,

N

przenikania wód gruntowych,

N

przenikania wód opadowych przedostających się przez dach, ściany lub okna,

N

przemarznięcia elementów budynku,

N

powstałe w ruchomościach przechowywanych na balkonach, tarasach i loggiach niezabudowanych,

N

aktów terroru, itp.